การคำนวณ ประสิทธิภาพของ Ad-hoc Network (Performance of Ad-hoc)

        ในโครงงานของเราจะทำการวัิดประสิทธิภาพของ Ad-hoc wireless network 4 อย่าง คือ overhead, Packet Delivery Ratio,Throughput และ End to End Delay

วิธีคำนวน 

  • Routing Overhead

คือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้

 

  • Packet delivery ratio

คือ อัตราส่วนของการได้รับ packet ของโหนดปลายทาง โดยนับจำนวน packet ที่โหลดปลายทางที่รับได้ทั้งหมด เทียบกับจำนวน packet ต้นทางที่ส่งมา  ค่า PDR นี้จะบอกถึง ประสิทธิภาพในการหาเส้นทาง ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1 ยิ่งแสดงว่าประสิทธิภาพสูง

สมการคำนวณ   PDR = recive packet/send packet

  • Throughput
  • End to End delay
Advertisement

การคำนวณ ประสิทธิภาพของ Ad-hoc Network (Performance of Wireless Network)

  ในโครงงานของเราจะทำการวัิดประสิทธิภาพของ Ad-hoc wireless network 4 อย่าง คือ overhead, Packet Delivery Ratio,Throughput และ End to End Delay

วิธีคำนวน 

  • Overhead

  คือ

  • Packet delivery ratio

คือ อัตราส่วนของการได้รับ packet ของโหนดปลายทาง โดยนับจำนวน packet ที่โหลดปลายทางที่รับได้ทั้งหมด เทียบกับจำนวน packet ต้นทางที่ส่งมา  ค่า PDR นี้จะบอกถึง ประสิทธิภาพในการหาเส้นทาง ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1 ยิ่งแสดงว่าประสิทธิภาพสูง

             สมการคำนวณ   PDR = recive packet/send packet

  • Throughput

คือ อัตราการผ่านของข้อมูลใน 1 วินาที (หน่วยแล้วแต่จะใช้ เช่น Kbps)

สมการคำนวณ  Throughput =  (all receive packet / (stopTime-startTime) ) * (8/1000)

  • End to End delay