การคำนวณ ประสิทธิภาพของ Ad-hoc Network (Performance of Wireless Network)

  ในโครงงานของเราจะทำการวัิดประสิทธิภาพของ Ad-hoc wireless network 4 อย่าง คือ overhead, Packet Delivery Ratio,Throughput และ End to End Delay

วิธีคำนวน 

  • Overhead

  คือ

  • Packet delivery ratio

คือ อัตราส่วนของการได้รับ packet ของโหนดปลายทาง โดยนับจำนวน packet ที่โหลดปลายทางที่รับได้ทั้งหมด เทียบกับจำนวน packet ต้นทางที่ส่งมา  ค่า PDR นี้จะบอกถึง ประสิทธิภาพในการหาเส้นทาง ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1 ยิ่งแสดงว่าประสิทธิภาพสูง

             สมการคำนวณ   PDR = recive packet/send packet

  • Throughput

คือ อัตราการผ่านของข้อมูลใน 1 วินาที (หน่วยแล้วแต่จะใช้ เช่น Kbps)

สมการคำนวณ  Throughput =  (all receive packet / (stopTime-startTime) ) * (8/1000)

  • End to End delay

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s