การคำนวณ ประสิทธิภาพของ Ad-hoc Network (Performance of Ad-hoc)

        ในโครงงานของเราจะทำการวัิดประสิทธิภาพของ Ad-hoc wireless network 4 อย่าง คือ overhead, Packet Delivery Ratio,Throughput และ End to End Delay

วิธีคำนวน 

 • Routing Overhead

คือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้

 

 • Packet delivery ratio

คือ อัตราส่วนของการได้รับ packet ของโหนดปลายทาง โดยนับจำนวน packet ที่โหลดปลายทางที่รับได้ทั้งหมด เทียบกับจำนวน packet ต้นทางที่ส่งมา  ค่า PDR นี้จะบอกถึง ประสิทธิภาพในการหาเส้นทาง ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1 ยิ่งแสดงว่าประสิทธิภาพสูง

สมการคำนวณ   PDR = recive packet/send packet

 • Throughput
 • End to End delay
Advertisement

การคำนวณ ประสิทธิภาพของ Ad-hoc Network (Performance of Wireless Network)

  ในโครงงานของเราจะทำการวัิดประสิทธิภาพของ Ad-hoc wireless network 4 อย่าง คือ overhead, Packet Delivery Ratio,Throughput และ End to End Delay

วิธีคำนวน 

 • Overhead

  คือ

 • Packet delivery ratio

คือ อัตราส่วนของการได้รับ packet ของโหนดปลายทาง โดยนับจำนวน packet ที่โหลดปลายทางที่รับได้ทั้งหมด เทียบกับจำนวน packet ต้นทางที่ส่งมา  ค่า PDR นี้จะบอกถึง ประสิทธิภาพในการหาเส้นทาง ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1 ยิ่งแสดงว่าประสิทธิภาพสูง

             สมการคำนวณ   PDR = recive packet/send packet

 • Throughput

คือ อัตราการผ่านของข้อมูลใน 1 วินาที (หน่วยแล้วแต่จะใช้ เช่น Kbps)

สมการคำนวณ  Throughput =  (all receive packet / (stopTime-startTime) ) * (8/1000)

 • End to End delay

Xgraph

Xgraph เป็นส่วนหนึ่งใน NS-allinone package ที่สามารถแสดงผลการ์ฟฟิกของผลการจำลอง  ในส่วนนี้ผมจะแสดงวิธีง่ายๆ ในการสร้างไฟล์ output จาก Tcl script โดยใช้ traffic generators.

วิธีการในการสร้าง output file  สามารถทำได้หลายวิธี  ถ้าคุณมีวิธีใหม่ๆ ที่ดีกว่า ก็สามารถทำได้เช่นกัน

 

1.      Topology and Traffic Sources

สร้าง topology

Nam snap shot

set n0 [$ns node]
set n1 [$ns node]
set n2 [$ns node]
set n3 [$ns node]
set n4 [$ns node]

$ns duplex-link $n0 $n3 1Mb 100ms DropTail
$ns duplex-link $n1 $n3 1Mb 100ms DropTail
$ns duplex-link $n2 $n3 1Mb 100ms DropTail
$ns duplex-link $n3 $n4 1Mb 100ms DropTail

เราจะทำการ เพิ่ม traffic sources ใน n0, n1 และ n2 แต่ลำดับแรกเราจะสร้าง prpcedure ง่ายๆ ในการ add traffic sources และ generator node 
proc attach-expoo-traffic { node sink size burst idle rate } {
	#Get an instance of the simulator
	set ns [Simulator instance]

	#Create a UDP agent and attach it to the node
	set source [new Agent/UDP]
	$ns attach-agent $node $source

	#Create an Expoo traffic agent and set its configuration parameters
	set traffic [new Application/Traffic/Exponential]
	$traffic set packet-size $size
	$traffic set burst-time $burst
	$traffic set idle-time $idle
	$traffic set rate $rate

    # Attach traffic source to the traffic generator
    $traffic attach-agent $source
	#Connect the source and the sink
	$ns connect $source $sink
	return $traffic
}


procedure นี้

ติดตั้ง NS2

สวัสดีครับ  บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อบันทึกการทำโปรเจค การจำลองการทำงาน ad-hoc โพรโตคอล AODV บน NS2   จัดทำขึ้นในภาคการเรียนที่ 1/2555 (ปี4)

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

 1. OS Ubuntu 12.04
 2. NS-2.34

วิธีติดตั้ง

ก็ง่ายๆ นะครับ ใช้คำสั่งไม่กี่ทีจบ  ไม่ต้องไปติดตั้งวิธีอื่นให้ยุ่งยาก เปิด Terminal  แล้วลุยกันเลย

  $ sudo apt-get install build-essential autoconf automake libxmu-dev
  $ sudo apt-get update
  $ sudo apt-get install ns2
  $ sudo apt-get install nam
  $ sudo apt-get install xgraph

เป็นอันเรียบร้อย
ทดลองรัน

  $ ns
  $ ns-version
  $ nam
  $ exit

เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง